حمیدیاری، صاحبنظر اقتصادی با تائید این وضعیت جدید در بازار مسکن می‌گوید: به نظر می‌رسد گروهی از فروشنده‌ها دچار تردید شده‌اند.

او تحلیل خود از ریشه نوسانات جدید قیمتی بازار املاک را ارائه کرده است.

نسخه کامل در وبسایت اکوایران