به گفته رییس انجمن سنگ ایران، این بخشنامه بر مبنای داستان خام فروشی بود. بخش معدن منکر ایجاد ارزش افزوده بیشتر نیست اما این موضوع باید در تمامی صنف رخ دهد. اما این سیات منجر به واگذاری سهم بازار های جهانی به ترکیه بود.