به گفته یزدانی اتفاق دوم، افزایش سهم بازار اینترنتی و فعالیت پیج های اینستاگرامی تولید و پخت شیرینی و کیک بوده و مورد سوم پخت شیرینی و کیک در خانه هاست.

مشاور آکادمی سامان در این باره می گوید: با افزایش تورم و کاهش توان اقتصادی خانواده ها برای خرید کیک و شیرینی بخشی از تامین این نیاز به درون خانه ها کشیده شد و خانواده های کم درآمد یا میان درآمد به نسبت نیاز شروع به پخت شیرینی و کیک در داخل خانه کردند که این موضوع روی فروش واحدها هم تاثیر گذاشته.

او توضیح می دهد که انتظار می رفت وضعیت صنف قنادی بعد از کرونا که این صنف را از رونق انداخته بود، بهبود پیدا کند اما به دلیل متغیرهای کلان اقتصادی کشور این اتفاق نیفتاد.