به گزارش اکوایران، طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تولید کشور در پاییز ۱۴۰۲، رشد اقتصادی در این فصل به ۵.۱ درصد رسیده است. اما سوال اینجاست که سهم اجزای تولید در این رشد چه میزان بوده است؟ برای پاسخ به این سوال نیاز است اجزای تولید ناخالص داخلی را شناسایی کنیم. در یک اقتصاد بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی به دو روش هزینه‌ای و ارزش افزوده محاسبه می‌شود که اجزای این دو روش با یکدیگر متفاوت است.

در این گزارش به بررسی سهم اجزای تولید به روش هزینه در پاییز امسال پرداخته شده است. در روش هزینه ۵ جز وجود دارد که شامل «هزینه مصرف نهایی خصوصی»، «هزینه مصرف نهایی دولت»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص»، «صادرات کالا و خدمات» و «واردات کالا و خدمات» است.

از میان این اجزا تنها سهم مصرف خصوصی از رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱ کاهش یافته است در حالیکه این سهم در مابقی بخش‌های اقتصاد افزایش را تجربه کرده است.

کاهش سهم مصرف خصوصی از رشد اقتصادی به ۱.۴ درصد

همانطور که پیش‌تر عنوان شد محاسبه تولید اقتصاد به روش هزینه‌ای از پنج بخش تشکیل شده که تنها سهم از رشد بخش «هزینه مصرف نهایی خصوصی» در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته کاهشی بوده است.

از میان ۴ گروه دیگر بیشترین میزان تغییر و افزایش سهم از رشد مربوط به «هزینه مصرف نهایی دولت» بوده است. بر اساس آمارها سهم این هزینه از رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۱ معادل ۱.۲ درصد بوده که با افزایش ۲.۲ واحد درصدی به ۳.۴ درصد در پاییز امسال رسیده است.

021209

دیگر گروه «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» است که در پاییز سال گذشته سهم ۰.۲ درصدی از رشد اقتصادی کشور داشته که این سهم با افزایش به ۰.۴ درصد در پاییز امسال رسیده است.

دو بخش دیگری که با افزایش سهم در رشد مواجه بوده «واردات» و «صادرات» است. سهم «صادرات» از رشد اقتصادی با ۰.۱ واحد درصد افزایش به ۱.۵ درصد و همچنین سهم «واردات» از رشد اقتصادی در پاییز گذشته با افزایش از سطح صفر به ۰.۴ درصد در پاییز امسال رسیده است.

همانطور که گفته شد در میان پنج بخش تشکیل‌دهنده رشد اقتصادی در پاییز امسال تنها بخش «هزینه مصرف نهایی خصوصی» کاهشی بوده است. به طوریکه سهم این بخش از تولید کل اقتصاد از ۱.۹ درصد در پاییز سال گذشته به ۱.۴ درصد در پاییز امسال تنزل داشته است.