به گزارش اکوایران، داده‌های گمرک نشان می‌دهد هم میزان واردات و هم صادرات غیرنفتی در اولین ماه هر یک از سال‌های 1401 تا 1403، در سال جاری پایین‌ترین میزان خود را تجربه کرده است. علاوه بر این موضوع مشاهده می‌شود در فروردین 1403 قیمت هر تن کالای صادراتی و وارداتی نیز به پایین‌ترین رقم خود طی سه سال اخیر رسیده است و این درحالیست که برآوردها از مازاد صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در مقایسه با واردات، حاکی از روند کاهشی این شاخص در فروردین سال‌های مورد بررسی هستند. 

افول درآمد صادراتی فروردین در قیاس با سال‌های 1401 و 1402

بر اساس داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران، در فروردین 1403 مجموعا حدود 3.2 میلیارد دلار ارزش صادرات غیرنفتی ایران با احتساب میعانات گازی بوده است که از نظر وزنی نیز رقم 9.6 میلیون تن را به ثبت رسانده است. به عبارت دیگر در اولین ماه سال جاری ارزش هر تن کالای صادراتی غیرنفتی ایران معادل 327 دلار بوده است.

 این درحالیست که بر اساس بررسی‌ها ارزش هر یک تن کالای صادراتی مورد بررسی در سال 1402 حدود 348 دلار در سال 1401 حدود 505 دلار برآورد می‌شود.

علاوه بر کاهش ارزش هر تن کالای صادراتی طی سال‌های گذشته، مشاهده می‌شود ارزش صادرات طی یک ماهه نخست سال نیز کمترین ارزش در میان سال‌های مورد بررسی را داشته است به‌گونه‌ای که ارزش صادرات غیرنفتی به علاوه میعانات گازی طی فروردین 1401 و 1402 حدود 3.6 تا 3.7 میلیارد دلار بوده اما در سال جاری به کمتر از 3.2 میلیارد دلار افت کرده است.

1403022301

وارداتی به ارزش 2.7 میلیارد دلار در فروردین 1403

ارزش واردات در فروردین سال جاری نیز حدود 2.7 میلیارد دلار اعلام شده است که در مقایسه با 1401 و 1402 با  واردات 2.8 و 3 میلیارد دلار، در جایگاه پایین‌تری قرار گرفته است. محاسبات نشان می‌دهد همانطور که ارزش هر تن کالای صادراتی ایرانی طی سال جاری کاهش پیدا کرده کرده، ارزش هر تن کالای وارداتی به ایران نیز دچار کاهش شده است.

مشاهده می‌شود در اولین ماه 1403 ارزش هر تن کالای وارداتی معادل هزار و 122 دلار بوده که در مقایسه با سال‌ 1401 با وارداتی به ارزش هر تن هزار و 253 و در 1402 به ارزش هزار و 706 دلار، پایین‌ترین میزان خود را تجربه کرده است.

بررسی‌ها حاکی از کاهش تفاوت صادرات غیرنفتی از کل واردات در اولین ماه از 3 سال مورد مطالعه هستند. بر اساس محاسبات این مازاد صادرات در سال 1401 معادل 875 میلیون دلار بوده اما در 1402 به 558 میلیون دلار رسیده و در سال جاری رقم 435 میلیون دلار را به ثبت رسانده است.