او می‌گوید به طور مثال اتفاقاتی که طی سال گذشته پیش آمد، براساس یک مطالعه وسیع میزان اختلالات روان را بیشتر کرد.