او معتقد است به تذکراتی که در صحن شورای شهر تهران ارائه کرده یا پاسخ داده نشده یا پاسخ‌ های داده شده قانع کننده نبوده‌اند. امانی که هر هفته به یکی از محلات محروم تهران سر می‌زند می گوید نظافت، امنیت و خشک شدن درختان در اثر بی‌توجهی از مشکلات مشترک این محلات است . او درخصوص سرانجام تذکر به انتصابات در شهرداری می‌گوید سازمان بازرسی طی نامه ای سه صفحه ای تمامی موارد مطروجه وی را تایید کرده است .گفت‌و‌گوی اکوایران با امانی درخصوص تلخی‌ها و شیرینی‌های سال ۱۴۰۲ شهر تهران را ببینید.