اما مسئله مهم آن است که برداشت مواد معدنی موجود در سیارک‌‌ها می‌تواند تهدیدی جدی و به نوعی شمشیر دو لبه برای کشورهای صادر کننده مواد معدنی باشد.

کتایون ملکی گزارش می‌دهد.