به گفته او، چند سال قبل بحث عرضه در بورس مطرح شد تا اگر خریداری نبود صادرات انجام شود. امسال هم مازاد تولید در حال صادرات بود و عوارض صادراتی نیم درصد فشاری وارد نمی کرد. اما امروز دولت این عوارض را چندین برابر کرده است و مشخص نیست بر چه اساسی این اتفاق افتاده است.