با وقوع کرونا برنامه‌های چین برای خروج واحدهای کوره بلند جهت تحقق برنامه کربن صفر با تغییر همراه شد. به عقیده جعفری طهرانی درواقع کرونا باعث شد نیازهای جهان به ویژه در بخش انرژی تغییر کند.