به گفته او تا به امروز بیشتر طرح‌ها در زمینه هوشمند‌سازی در حد پایلوت اجرا شده‌اند که امیدواریم به زودی این در مقیاس بزرگتری اجرا شود.