به گفته طالب‌نژاد در کنار تیم حضوری، ۲ هزار نفر به صورت غیر مستقیم در این مجموعه فعالیت دارند.