حمیدیاری با ارزیابی فاکتورهای بیرونی و درونی موثر بر روند بازار مسکن، عنوان می‌کند: برای آنکه قیمت مسکن کاهش پیدا کند باید دو اتفاق بیفتد.

او با تشریح این دو عامل تاکید دارد: اقدامات دولت در زمینه ساخت و عرضه مسکن ملی می‌تواند تا حدودی بر جریان تقاضای مسکن اثرگذار باشد اما نمی‌تواند روند کاهش قیمت مسکن را تند کند.

او در این باره توضیح داده است.