فردین یزدانی در عین حال می گوید بازار مسکن دچار حباب قیمتی نیست.

او در گفت و گو با اکوایران درباره این دیدگاه خود توضیح داده و به این موضوع اشاره که مانع اصلی ریزش قیمت در بازار مسکن چیست؟