حجت میرزایی معتقد است این پشت صحنه بیش از آنکه به نفع شهروندان تهرانی باشد به نفع طرف چینی است.

او در گفت و گو با متراژ چرایی نامبارک بودن این قرارداد برای بازار مسکن شهر تهران را توضیح داده و تاکید می کند: حتی اگر این تفاهم عملی شود نمی تواند منجر به کاهش قیمت مسکن در پایتخت شود.