قیمت منطقه‌‌‌‌ای در حال حاضر در تهران، کمتر از ۵ درصد قیمت روز مسکن است.

مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی می گوید: این موضوع یک نقش و اشکال قانونی است که در آینده ای نه چندان دور اصلاح خواهد شد.

او درباره چگونگی اخذ انواع مالیات از بازار مسکن و نقش سازمان امور مالیاتی در این حوزه توضیح داده است.