اصرار مدیران صمت به واردات خودرو در شرایطی است که اصلاح ساختار خودروسازی و به دنبال آن مدیریت بازار از مسیرهای دیگری مانند اصلاح سیاست‌های قیمتی و اصلاح ساختار مدیریتی نیز می تواند به عنوان سنگ بنای نوسازی ساختار خودروسازی و مدیریت بازار مدنظر سیاست گذار قرار گیرد. 

دولت سیزدهم با اصرار بر تنظیم بازار و اصلاح ساختار از مسیر واردات خودرو به نوعی روی این مسیر دست به قمار زده است.