در این مورد، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران می گوید در بسیاری از مناطق کشور، بنزین با استاندارد یورو ۵ عرضه نمی شود.

بنابراین در مناطقی از کشور خودروهای مجهز به استاندارد یورو۵ از سوخت متناسب (یورو۵) استفاده نمی کنند و این ناهمخوانی، آسیب به خودروهای آنها را به دنبال دارد، ضمن آنکه نقش استاندارد موردنظر در کاهش آلودگی را کم اثر می کند.