در ادامه شفاف‌سازی شرکت‌های پتروشیمی در خصوص ابلاغ نرخ خوراک سرویس‌های جانبی نوبت به بفجر ،پتروشیمی پارس و شرکت پتروشیمی پردیس رسید تا اطلاعیه‌های خود را در کدال منتشر کنند.

شرکت پتروشیمی پردیس عنوان کرده است که در صورت پذیرش و لحاظ نمودن این تفاوت در دفاتر شرکت، اثر آن بر عملکرد صورت های مالی منجر به افزایش ۳ درصدی هزینه های شرکت برای سال ۱۴۰۱ خواهد شد.

شرکت‌های نیروسرمایه و شرکت خمیرمایه رضوی نیز پیشنهاد افزایش سرمایه از سود انباشته را به مجمع عمومی مطرح کردند.