او از شوک‌های فرهنگی می‌گوید که یکی از رایج ترین اتفاقات در مواجهه با فرهنگ جدید است. شادنام در این ارائه TEDx، پاسخ می‌دهد که استقلال فرهنگی اساسا چیست؟

از استقلال نسبی فرهنگ تا اینکه طبیعت خاستگاه فرهنگ است، موضوع صحبت اوست. شادنام، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف و مدرس مدیریت است.

 این ارائه با همکاری تدکس شریف برگزار شده است.