دنیای این روزهای عبدالجبار کاکایی شاعر و‌ترانه سرا چگونه می گذرد؟

او می گوید: در سال های اخیر مثل اکثریت دیگر،دل نگران تنگناهای اقتصادی و چالش های اجتماعی است.

کاکایی یکی از مهم ترین دغدغه این روزهایش  را مهاجرت عنوان می کند و  تاکید می کند با وجود همه چالش ها امیدوار است.

به گفته این شاعر جست و‌جوی امید یکی از ویژگی های شعر فارسی در طول تاریخ است و شاعران امید را یا در درون خود جسته اند یا به دنبالش در بیرون بوده اند.

کاکایی می گوید با پناه بردن به مولانا به دنبال زنده نگه داشتن امید در درون خود است.