مجید موافق قدیری، رییس انجمن صنایع خوراک، طیور و آبزیان ایران از جمله این فعالان است. او در این باره در ایران فود توضیح داده است.