این پنل که با حضور موسی غنی‌نژاد اقتصاددان، حسین قربان‌زاده مشاور وزیر اقتصاد، اسماعیل شجاعی کارشناس اقتصادی، عبدالعلی میرکوهی مشاور وزیر دادگستری و امیر حسین خالقی، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد به فاصله زیاد حرف تا عمل دولت در زمینه خصوصی‌سازی پرداخت. دو نظر در این پنل وجود داشت، یک نظر معتقد است که راه رفته خصوصی سازی به کل اشتباه بوده و خصوصی سازی قبل از آزادسازی نباید انجام می گرفت، از سوی دیگر نظر دیگری وجود داشت که معتقد بود راه رفته خصوصی سازی گرچه نیاز به بازنگری و اصلاحات اساسی دارد اما از نرفتنش بهتر است.