در این تحلیل دلیل اصلی تورم در بلندمدت رشد نقدینگی تلقی می‌شود اما این باور وجود دارد که در میان مدت و کوتاه مدت سایر عوامل مانند دستمزد و نرخ ارز و انتظارات، می‌توانند بر تجربه تورم اثرگذار باشند.

علاوه بر این موضوع، امروزه از نسبت پول به نقدینگی به عنوان یک ابزار برای سنجش انتظارات تورمی استفاده می‌شود اما با توجه به تغییر الگوهای اقتصادی در بلندمدت، شاید نتوان با قطعیت تمامی تغییرات مربوط به نسبت پول به شبه پول را به انتظارات ربط داد.