علیرضا مناقبی نوایی می گوید اگرچه نمی توان مشکل تامین راز را کتمان کرد اما آنطور که برخی سیاستگذاران بر آن اصرار دارند، وجود ندارد.

او به ممنوعیت واردات ۲۵۰۰ کالا اشاره می کند و می گوید: یک شاهد اصلی برای گسترده نبودن تامین ارز در کشور، حجم قاچاق کالا است که در یکی دو سال اخیر اتفاق می افتد.

او در این باره بیشتر توضیح داده است.