بسیاری از تجار و بازرگانان خارجی عطای تجارت در کرمان را به لقای آن بخشیده بودند.