مسعود دهقانی، مدیرعامل آژانس هواپیمایی جنوب شرق معتقد است عملکرد مالیات ستانی این استان باید به سمتی حرکت کند که مشوق  سرمایه‌گذاران در کرمان باشد؛ همان‌طور که در برخی دیگر از استان‌ها مشاهده می‌شود.

او همچنین معتقد است که برای آینده بهتر استان باید نظرات اتاق بازرگانی کرمان مد نظر مسئولین نیز قرار بگیرد و این اتاق به مثابه پارلمان بخش خصوصی است.