سید محمد صادق الحسینی کارشناس اقتصادی نیز در این مراسم گفت: برای اولین بار در تاریخ ایران ، در سال ۱۳۸۴ رشد ناخالص داخلی حقیقی ایران بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی  عربستان و ترکیه بود تا تحریم های ۲۰۱۰ که ورق برگشت. اقتصاد ایران اکنون ۶۰ درصد اقتصاد عربستان و یک دوم اقتصاد ترکیه است.