به گزارش اکوایران؛ مذاکرات بین چین و شورای همکاری خلیج فارس (GCC) برای انعقاد توافق تجارت آزاد به دلیل اختلافات بر سر تعرفه‌ها و نگرانی‌های عربستان سعودی در مورد ورود سیل محصولات ارزان‌قیمت چینی به بازار داخلی، به بن‌بست رسیده است.

در گزارش پایش تحولات تجارت جهانی اتاق ایران به این نکته اشاره شده که، عربستان سعودی، به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان، در حال تلاش برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. این کشور امیدوار است با توسعه بخش خصوصی خود به یک قدرت صنعتی تبدیل شود. با این حال، ورود آزادانه کالاهای چینی ارزان‌قیمت می‌تواند به این برنامه‌ها آسیب برساند و به ضرر صنایع نوپای عربستان باشد.

عـلاوه بـر ایـن، عربسـتان سـعودی در حـال حاضـر در تـلاش بـرای حفـظ روابـط نزدیـک بـا ایـالات متحـده، متحـد امنیتـی سـنتی خـود، اسـت. واشـنگتن از روابـط نزدیکتـر بیـن کشـورهای خلیـج فـارس و چیـن نگـران اسـت و بـه دنبـال ایجـاد شـکاف بیـن ایـن دو بـوده اسـت.

عربستان سعودی، به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان، در حال تلاش برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. این کشور امیدوار است با توسعه بخش خصوصی خود به یک قدرت صنعتی تبدیل شود. با این حال، ورود آزادانه کالاهای چینی ارزان‌قیمت می‌تواند به این برنامه‌ها آسیب برساند و به ضرر صنایع نوپای عربستان باشد.

مذاکـرات چیـن و GCC کـه از سـال 2004 آغـاز شـده بـود، در سـالهای اخیـر شـتاب گرفتـه بـود. مقامـات GCC در اکتبـر گذشـته ابـراز امیـدواری کـرده بودنـد کـه بـه زودی بـه توافـق نهایـی دسـت پیـدا کننـد. بـا ایـن حـال، ارائـه لیسـت بلند بالایـی از کالاهـا توسـط چیـن بـرای معافیـت از حقـوق گمرکـی، بـه عربسـتان ابـزار لازم بـرای توقـف مذاکـرات را داد و آن را بـه بن بسـت رسـاند.  

توقـف مذاکـرات توسـط عربسـتان می توانـد فرصتـی بـرای ایـالات متحـده باشـد تـا روابـط خـود را بـا ایـن کشـور تقویـت کنـد. واشـنگتن در حـال مذاکـره بـرای انعقـاد یـک توافـق امنیتـی جدیـد بـا عربسـتان اسـت کـه می‌توانـد شـامل تعهـدات امنیتـی بیشـتری از سـوی ایـاالت متحـده باشـد. توقـف مذاکـرات می‌توانـد بـه ضـرر اقتصـاد چیـن باشـد، زیـرا ایـن کشـور توافـق بـرای تسـهیل نفـوذ در بـازار مهـم GCC از دسـت خواهـد داد.