این اعداد چگونه بدست آمدند و تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟