زیرا روسیه در برخی بازارها با توجه به میزان ذخایر و تولید خود، از بازیگران اصلی است.

موضوعی که در همان روزهای ابتدایی جنگ توانست منجر به افزایش قیمت در برخی از بازارها از جمله نیکل و زغالسنگ شود. هرچند غرب با وضع تحریم هایی به مقابله با روسیه پرداخت، اما پوتین با به کارگیری راهبردهایی به دنبال حضور بیشتر در بازارهای شرق است.

‌کتایون ملکی گزارش می‌دهد.