وی با اشاره به روابط ایران و عربستان بیان کرد: اگر یکی از طرفین احساس بازندگی کرده یا احساس کند رقیبش به دنبال هژمونی است، بازی را بهم خواهد زد. در ارتباط با عربستان باید به این تحلیل اشاره کنم که تنش موجود تابعی از تعارضات مذهبی یا ایدئولوژیک است. اما تنش بزرگ و مهم به دلیل بحث های ژئوپلتیک است.