این مساله تاثیرات قابل توجهی بر موازنه‌ها در سیاست خارجی داشته اگر پیش از این دولت‌ها از یکی از سه نوع موازنه «تهدید»، «قدرت» و «منافع» استفاده می‌کردند در دوران نظم تکثیری باید از نوعی موازنه جدید و سیال بنام «موازنه متکثر» استفاده کنند.