این استاد دانشگاه باور دارد: کشوری که سرمایه‌داری غیر‌دولتی را تجربه نکرده، مفاهیمی همچون رقابت، کارآمدی، تخصص، کارکردگرایی، نوآوری و گردش فکر و اندیشه را نمی‌تواند نهادینه کند. این استاد دانشگاه تاکید دارد در کشورهای توسعه‌یافته سیاست خارجی در خدمت اقتصاد است، اما در ایران تنها دوره‌ای که سیاست پیرو اقتصاد بوده، دوره وزارت آقای عالیخانی بوده‌ است.

در بقیه دوره‌ها در ایران در حوزه حکمرانی، اقتصاد بخشی از دایره بزرگ‌تری به‌نام فرهنگ و دایره بسیار مهم‌تری به‌نام امنیت و سیاست بوده‌ است. از دید این صاحب نظر، در دنیا امروز بدون تجارت نمی‌توان رقابت را یاد گرفت و بدون مشارکت بخش خصوصی امکان تجارت و توسعه فراهم نمی‌شود.