به گزارش اکو ایران، امروز در حالی حراج ششم سکه مرکز مبادله انجام شد که در این حراج برای اولین بار سکه تمام هم عرضه شد. در 5 حراج قبلی در مجموع 176 هزار و 489 سفارش برای ربع سکه ثبت شد که از این میزان 49 هزار و 899 سکه به فروش رسید که نشان دهنده درصد تخصیص 28 درصدی است. کمترین میانگین قیمت ربع سکه در این پنج حراج 11 میلیون و 548 هزار تومان بود که در حراج اول رخ داد و بیشترین میانگین قیمت هم در حراج سوم و به قیمت 12 میلیون و 800 هزار تومان به ثبت رسید.

بررسی حراج‌های قبلی نشان می‌دهد که درصد تخصیص ربع سکه که در حراج اول کمتر از 9 درصد بود در حراج چهارم به بیشترین میزان یعنی 53.4 درصد رسید ولی در حراج پنجم مجددا کاهش یافت و 46.8 درصد شد. نکته جالب در مورد حراج چهارم، فروش نیم سکه در آن بوده که برای نخستین بار اتفاق افتاد و 9113 نیم‌سکه در این حراج ثبت سفارش که نیمی از آنها به فروش رسید. میانگین قیمتی نیم‌سکه هم در این حراج 19 میلیون و 409 هزار تومان بود.