این سیگنال مسیر این دو ارز را از هم جدا کرد که علی رضاپور با تحلیل داده‌ بازارها به توضیح آن می‌پردازد.