این آمار مرحله آخر مبارزه با تورم و اجتناب از رکود را برای جروم پاول مشکل کرده که علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در این بخش از مارکت تایمز توضیح می‌دهد.