به گزارش اکوایران، محمد وصال عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، به تشریح ۴ دوره تحولات در بازار کار از نیمه دهه ۷۰ پرداخته است.

وصال در یکی دیگر از سلسله ارائه‌های نشست سیاستگذاری مبتنی بر شواهد که در دیماه ۱۴۰۲ توسط مرکز تحلیل داده شریف برگزار شد، به بررسی تحولات بازار کار ایران در چهار دوره زمانی با تمرکز بر سال‌های اخیر پرداخت.

دوره اول: سال‌های ۷۵ تا ۸۴؛ دوره همزمانی رشد اقتصادی/ سرمایه گذاری و رشد اشتغال

دوره دوم: سال‌های ۸۴ تا ۹۱؛ دوره رشد بدون اشتغال

دوره سوم: سال‌های ۹۱ تا ۹۸؛ دوره رشد اشتغال بدون رشد اقتصادی/ سرمایه گذاری

دوره چهارم: سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۲: دوره بحران همه گیری در بازار کار و احیای کند اشتغال از دست رفته