قلدری اما فقط به معنای فریاد یا برخورد فیزیکی با کارمندان و کارگران نیست. غیبت کردن، بایکوت کردن افراد، شوخی‌های نامتعارف و شایعه پراکنی و اشاعه استرس و حس ناامیدی به مجموعه را می‌توان در رده این اصطلاح دانست.

چه تعداد از افراد سالانه در محل کار با این پدیده مواجه می‌شوند؟

مهم‌تر از همه یک مدیر یا سوپروایز برای جلوگیری از bullying در محل کار باید چه کند؟

سوگل دانائی از تحریریه اکوایران در برنامه این هفته «خانه دوم» به این پرسش‌ها پاسخ داده است.