در قسمت چهارم از برنامه اکوکست به برسسی مقاله "هوش مصنوعی مولد، از تهدیدی وجودی تا مزیتی رقابتی" در هاروارد بیزینس ریویو پرداختیم که سه سطح استفاده از هوش مصنوعی در بنگاه‌های اقتصادی مختلف را معرفی می‌کند.

در قسمت دیگر مقاله نیز به میزان جایگزینی شغل‌های فعلی توسط هوش مصنوعی پرداخته است.

به عنوان مثال شرکت‌هایی که بیشتر به خدمات پس از فروش و پشتیبانی متکی هستند، در معرض خطر بیشتری برای جایگزینی با هوش مصنوعی قرار دارند.

اما در طرف دیگر شرکت‌هایی که اطلاعات اختصاصی و منحصر به فردی از مشتریان دارند یا می‌توانند به طور مستمر از آنها اطلاعات مفید جمع‌آوری کنند، در موقعیت بهتری برای استفاده از سطوح بالاتر هوش مصنوعی قرار دارند.