به گزارش اکوایران، جدیدترین ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ بیکاری مردان 15 تا 24 ساله کل کشور در زمستان 1402 کاهش یافته است. نرخ بیکاری نشان می‌دهد که از مجموع جوانان 15 تا 24 ساله جویای شغل، چند نفر علی رغم تمایل به مشارکت در بازار کار، موفق به اشتغال نشده‌اند.

 البته این کاهش به معنای بهبود وضعیت بازار کار آن‌ها نبوده و لازم است تا برای طرح این ادعا نرخ مشارکت هم بررسی شود. چرا که یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری می تواند دلسرد شدن جمعیت جوان از یافتن شغل و خروج از دامنه تعریف افراد بیکار باشد. لذا کاهش بیکاری الزاما به معنای پیدا کردن شغل توسط آن‌ها نبوده است.

بررسی‌ها نشان می دهد بیکاری جوانان در 15 استان کمتر از 20 درصد بوده است. در باقی استان‌ها نیز این نرخ در محدوده 45 تا 21 درصدی قرار داشته است. مردان جوان «کرمانشاهی» بیشترین و «قزوینی» ها کمترین شمار بیکاران مرد جوان کشور را در زمستان 1402 داشته اند. به بیان دقیق‌تر در کرمانشاه از هر 10 جوان مرد جویای کار نزدیک به 5 نفر بیکار مانده اند. در مقابل در قزوین از هر 10 پسر حاضر به مشارکت در بازار کار، یک نفر ناکام مانده است. بدین ترتیب می توان گفت که احتمال بیکار ماندن جمعیت جوان 15 تا 24 ساله در کرمانشاه بیشترین و در قزوین کمترین مقدار را دارد. در ادامه به بررسی نرخ بیکاری مردان جوان در زمستان 1402 پرداخته شده است.

کاهش بیکاری پسران جوان در زمستان 1402

 بر اساس تعاریف منتشر شده توسط مرکز آمار ایران ورود افراد از سن 15 سالگی به بعد در بازار کار رسمیت پیدا می کند. البته باید توجه داشت همه افراد حاضر در این رده سنی تمایل به مشارکت در بازار کار ندارند. بنابراین تنها بخشی از آن ها به جست و جوی کار می پردازند. این دسته از افراد اگر در رده سنی 15 تا 24 سال باشند، «جمعیت فعال جوان» کشور را نشان می‌دهند. از مجموع مردان جوان حاضر در این رده سنی، تعدادی برای خود شغلی دست و پا می کنند. به این گروه «جوانان شاغل» گفته می شود. برخی از این افراد نیز موفق به پیدا کردن کار نشده و به عنوان «جوانان بیکار» شناخته می شوند.

از تقسیم جمعیت بیکار جوان به کل جمعیت فعال جوان «نرخ بیکاری» به دست می آید. بررسی داده های منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می دهد، نرخ بیکاری مردان جوان در زمستان 1402 به 19.5 درصد رسیده است. این نرخ حاکی از آن است که در این سال از هر 10 پسر جوان جویای کار، نزدیک به 2 نفر موفق به پیدا کردن شغل نشده و بیکار مانده اند. این رقم نسبت به فصل مشابه در سال 1401 کاهش 2.5 واحد درصدی داشته است.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد مردان جوان در استان‌های مختلف، نرخ بیکاری یکسانی نداشته‌اند. به بیان دیگر احتمال بیکار ماندن اقایان 15 تا 24 ساله در برخی استان‌ها بیشتر از دیگران بوده است. در ادامه به بررسی نرخ بیکاری مردان جوان حاضر در این رده سنی به تفکیک هر استان پرداخته شده و تغییرات آن‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است.

030211

حدود نیمی از جوانان جویای کار کرمانشاهی، در دام بیکاری

نگاهی به داده‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در زمستان 1402، نرخ بیکاری مردان جوان ایرانی در محدوده 10.4 تا 44.9 درصدی نوسان داشته است.

استان کرمانشاه با ثبت نرخ بیکاری 44.9 درصدی، بیشترین شمار مردان جوان ناکام از یافتن شغل را در دوره بررسی شده به خود اختصاص داده است. به بیان دیگر در کرمانشاه از هر 2 فرد مرد جوان جویای کار،‌ تقریبا یک نفر با پدیده تلخ بیکاری مواجه شده است. این رقم نسبت زمستان 1401، افزایش 14.2 واحد درصدی داشته است.

هرمزگان با ثبت نرخ بیکاری 39.3 درصدی، در رده دوم بیکاری پسران 15 تا 24 ساله ی حاضر به مشارکت در بازار کار ایستاده است. مردان سیستانی حاضر در این رده سنی نیز با ثبت نرخ بیکاری 33.7 درصدی، در این رتبه بندی مقام سوم را کسب کرده اند. شمار بیکاران در این دو استان هم نسبت به زمستان 1401 افزایش یافته است.

«کرمانی»‌ها نیز چهارمین استانی هستند که نرخ بیکاری مردان جوان‌شان بیشتر از 30 درصد برآورد شده است. بیکاری در این استان با افزایش 12.9 واحد درصدی نسبت به زمستان 1401 روبه رو شده است. در باقی استان ها این نرخ کمتر از 30 درصد اعلام شده است.

نرخ بیکاری پسران جوان 4 استان کمتر از 10 درصد

بررسی‌ها خبر از آن می دهد که بیکاری آقایان ایرانی در 15 استان کشور، کمتر از 20 درصد برآورد شده است. به بیان دیگر در 15 استان کشور از هر 10 نفر کمتر از 2 نفر بیکار مانده اند.

در قزوین نرخ مذکور 4.7 واحد درصد کمتر شده و به 10.4 درصد رسیده است. بدین ترتیب این استان کمترین تعداد مردان جوان بیکار کل کشور را در زمستان سال گذشته به خود اختصاص داده است.

رده دوم کمترین تعداد مردان جوان بیکار در اخرین فصل 1402 به «یزد» و «سمنان» تعلق گرفته است. به بیان دقیق تر پسران جوان یزدی با کاهش 6.8 واحد درصدی نرخ بیکاری مواجه شده اند و بدین ترتیب این رقم برای آن ها به 10.5 درصد رسیده است. سمنانی ها نیز به نرخ مشابهی در زمستان 1402 دست یافته اند. البته این رقم در میان جوانان کرمانشاهی، افزایش 2.7 واحد درصدی نسبت به فصل مشابه سال 1401 داشته است.

خراسان رضوی، اخرین استانی است که در آخرین فصل از سال گذشته موفق به کسب نرخ بیکاری 10.6 درصدی شده و در جایگاه سوم این رتبه بندی قرار گرفته است. شواهد از کاهش نرخ بیکاری این استان نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل خبر می دهد.

بدین ترتیب می توان گفت که احتمال بیکار ماندن جمعیت جوان 15 تا 24 ساله در کرمانشاه بیشترین و در قزوین کمترین مقدار را دارد.

030211