نیلی درخواست داشت تا دیر نشده ناز جوانان ایران خریده شود چرا که از دست رفتن هیچ سرمایه‌ای قابل قیاس با از دست رفتن این جوانان نیست.