دولت می گوید سیاست‌هایش مانند کنترل ترازنامه بانکها، انقباضی بستن بودجه و ... در کاهش رشد نقدینگی و تورم مؤثر بوده است. اما آیا این کاهش می تواند نرخ تورم ایران را به میانگین های بلندمدت قبلی و محدوده ۲۰ درصد برگرداند؟

در این گزارش بررسی می کنیم که روند نرخ تورم در ماه های اخیر چطور بوده و هزینه سبد خانوار چه تغییراتی را پشت سر گذاشته است.