تورم ماهانه خوراکی‌ها نیز در همه استان‌ها کاهشی بوده است. در ۲۰ استان کشور و خصوصا در چهارمحال و بخیتاری، هزینه خرید اقلام خوراکی سفره خانوارها نسبت به دی با کاهش قیمت نیز روبرو شده است.

با این حال، همچنان افزایش تورم خوراکی‌ها در ۱۰ استان پابرجا مانده است. در این ویدئو وضعیت سفره خوراکی خانوارها در هر استان طی بهمن ۱۴۰۲ بررسی شده است.