از دل این جدال دو روش شناسی متفاوت ظهور کرد، جریانی که در ایران امروز در قالب بومی کردن علم و نظریه‌ها طرفدار دارد.

امیرحسین خالقی در بخش جدید روش شناسی علم اقتصاد با موسی غنی نژاد نویسنده کتابی با همین عنوان به بررسی این موضوع پرداخته که تئوری‌ها در اقتصاد جهانشمول هستند یا باید بسته به محیط و جغرافیا آن‌ها را بومی کرد؟ 

ریشه بومی کردن نظریه‌های اقتصادی به کجا می‌رسد؟ 

آیا این نظریه با پیچیدگی‌های حاکم بر روابط انسان‌ها سازگارتر هستند یا نظریه‌هایی که بر جهانشمولی تئوری‌ها تاکید دارند؟