یکی از یافته‌های جالب این نظرسنجی، تناقض آشکار بین تمایل ظاهری مردم به آزادی و ترس پنهان آنها از آن یا تمایل به محدود کردن آزادی‌های خود بود.

مهدی تدینی در این باره توضیحات بیشتری ارائه می‌دهد.