محمد فاضلی، جامعه شناس با پایش یک جامعه آماری سعی دارد تا به این پدیده سر و شکل دهد تا بتواند دقیق‌تر در مورد آن سخن بگوید. آماری که بر اساس آن فاضلی این فرضیه را مطرح کرد که مهاجرت در سالهای اخیر بیشتر تبدیل به فرار از شرایط شده و بخش زیادی از مهاجران با اینکه می‌دانند احتمالا خارج از ایران زندگی شادتری نخواهند داشت، خودشان را قربانی فرزندانشان می‌کنند.

این اولین سخنرانی در رویداد HR VISION است. سخنرانی‌ها و پنل‌های بعدی طی روزهای آینده در اکوایران منتشر خواهد شد.