از آنجا که شهرهای بزرگ و کوچک ساختار اجتماعی متفاوتی دارند، رفتار متفاوتی در مشارکت انتخاباتی در دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها نشان می‌دهند و از این جهت، تفاوت نرخ مشارکت در استان‌های مختلف رقم می‌خورد.

همچنین در این برنامه به نقش کلانشهرها در تعیین نرخ مشارکت کل کشور هم می‌پردازیم.