به گزارش اکوایران نرخ بیکاری در پاییز سال جاری 8.2 درصد به ثبت رسیده، این در حالیست که این شاخص در پاییز سال گذشته 8.9 درصد بوده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته کمی افزایش یافته و به 41 درصد رسیده است. از دید اقتصاد کلان همزمانی کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به معنی بهبود وضعیت بازار کار است. نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکار به جمیعت فعال اقتصادی به دست می آید، به بیان ساده تر کسانی که جز جمعیت فعال اقتصادی نبوده و به دنبال کار نیستند، در محاسبات بیکاری آورده نمی شوند. بر این اساس حتی کسانی که به دلیل نا امیدی از پیدا کردن شغل دیگر دنبال کار نمی گردند، بیکار محسوب نمی شوند.

نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور در پاییز سال گذشته 9.6 درصد بوده، این شاخص در پاییز سال جاری به پایین 9 درصد رسیده است. همزمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز در شهر های کشور در بازه زمانی مذکور افزایش یافته است. در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی کشور ثابت بوده و در پاییز امسال نسبت به پاییز 1400 تغییری نکرده است. اما نرخ بیکاری در مناطق روستایی کشور با کاهش یک درصدی نسبت به پاییز سال گذشته به 5.8 درصد در پاییز امسال رسیده است.

در پاییز سال گذشته سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال اقتصاد ایران حدود 15.4 درصد بوده، این سهم در پاییز امسال به 14.3 درصد رسیده است. همچنین از تعداد شاغلین این بخش در این بازه زمانی 183 هزار نفر کاسته شده است. اساسا زمانی که بخش کشاورزی با کاهش اشتغال مواجه می شود، بیکاری در روستا ها نیز بالا می رود. اما در پاییز امسال نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه همانگونه که در سطور بالا گفته شد نرخ بیکاری در  روستا حدود یک درصد کمتر هم شده است. امار های رسمی نشان می دهد روستائیان به بخش های صنعت و الخصوص خدمات مهاجرت شغلی کرده اند.

photo_2023-01-25_14-09-30