در گروه خدمات نیز تغییرات قابل توجهی در زیربخش ها دیده می شود و یک گروه خاص شاکله اصلی بخش خدمات را تشکیل داده است.

در این گزارش بررسی می کنیم که سهم بخش های مختلف از رشد اقتصادی پاییز امسال چقدر بوده و کدام بخش ها از دور خارج شدند و چه بخش هایی جور آنها را کشیدند. به نظر شما رشد فعلی می تواند در فصل زمستان تکرار شود؟